Diploma elismertetése

 

Középiskolai bizonyítványok elismerése

Az Európai Közösség oktatáspolitikájában azt szorgalmazza, hogy az oktatás az európai szemléletmód, az európai értékek és hagyományok ápolása közben mindenkor őrizze meg nemzeti sajátosságait, mindazokat a jellegzetességeket, melyek az egyik ország oktatását megkülönböztetik a másiktól.
Az Európai Közösség joganyaga nem szabályozza a tagállamok egyikében szerzett, középiskola elvégzését tanúsító bizonyítványnak a másik tagállamban történő elismerését. Az elismerésről a tagállamok nemzeti szinten, a belső jogi előírásoknak megfelelően döntenek. Az egyes tagállamoknak azonban lehetőségük van nemzetközi egyezményeket kötni az iskolai végzettséget és képzettséget tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről.
Az Európai Gazdasági Térségben a magyar érettségi bizonyítványok elismeréséről a Lisszaboni elismerési egyezményt aláíró országok az egyezmény alapján, a többi ország a belső joga szerint dönt. A magyar érettségi bizonyítványokat továbbtanulásra jogosító bizonyítványként elfogadják az Európai Unióban
Ha a fogadó országban a középiskola elvégzését tanúsító bizonyítvány közvetlen bejutást ad a felsőoktatásba, akkor a magyar érettségi bizonyítvány esetében a felsőoktatásba való bejutást kiegészítő feltételek teljesítéséhez lehet kötni. (pl. sikeres felvételi vizsga a fogadó ország felsőoktatási intézményébe, vagy magyar felsőoktatási intézménybe nyert felvétel igazolása)
A magyar szakközépiskolai érettségi bizonyítványokat egyes európai uniós országokban a belső jogi előírások alapján csak kiegészítő feltételek teljesítése esetén fogadják el szakirányú továbbtanulásra jogosítóként.

A külföldön szerzett középiskola elvégzését tanúsító bizonyítványok hazai elismerését nemzetközi egyezmények és a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.) szabályozza. E törvény alapján a magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű az a külföldi középiskola elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány, amelyet az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban vagy olyan államban állítottak ki, amely a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismerésről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése

A diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése terén teljes a jogharmonizáció az Európai Unióval. 2002. január 1. óta hatályban van a külföldi diplomák és oklevelek elismeréséről szóló törvény, amelynek alapján mind az unió tagállamaiban, mind az azon kívüli országokban kiállított alap-, közép- és felsőfokú végzettségről szóló bizonyítványokat, szakképesítéseket, a felsőfokú szakképzettségeket, illetve tudományos fokozatot igazoló okiratokat Magyarországon is elismerik. Az elismerés (honosítás) a külföldi bizonyítványt, diplomát olyan okirattá minősíti, amely ugyanolyan jogokat biztosít a tulajdonosának, mint az a hazai diploma vagy szakképesítés, amivel egyenértékűnek nyilvánították.
A diplomák és szakképesítések elismerésével kapcsolatos információk hatékonyabb áramlása érdekében minden ország létrehozott egy nemzeti információs központot. Magyarországon ezt a feladatot az Oktatási Minisztérium főosztályaként működő Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) látja el.

Az elismerés formái

Könnyített elismerés


Az uniós szabályok szerint a tagállamoknak a saját állami képesítéssel egyenértékűnek kell elismerniük a másik tagországban szerzett képesítést minden szabályozott szakmára vonatkozóan, ha az elismerés célja egy tevékenység gyakorlása. Ez az elismerési kötelezettség vonatkozik a legalább hároméves képzésben megszerzett felsőoktatási képesítésre, a középiskolai képzésre, a szakképzésre és az egy évnél rövidebb felsőfokú képzést adó tanfolyamokra. Azonban, ha az adott elismerésre kötelezett tagállam lényeges eltérést állapít meg a kérdéses szabályozott szakma gyakorlására feljogosító képzés tartalmában, akkor a munkavállalót alkalmassági tesztnek vagy meghatározott kiegészítő képzésnek vethetik alá.

Automatikus elismerés

Az ágazati irányelvek hatálya alá eső diplomákat és szakképesítéseket az EU tagállamokban az általános rendszertől eltérően automatikusan elismerik. Ez azt jelenti, hogy az adott szakmában a diploma megszerzését a tevékenység gyakorlására eleve elegendőnek tekintik.
Az ágazati irányelvek tartalmazzák a képzésre vonatkozó minimális elvárásokat. Az irányelvek szabályozzák a diplomák elismerésének rendjét, a szakképesítések elnevezését és az elismerési szabályokat.
A szabályozás hatálya az Európai Unióra és az Európai Gazdasági Térség országaira terjed ki.

A magyar oklevelek elismerése az EU-ban


A Magyarországon szerzett főiskolai, egyetemi végzettségek elismertetésére az esetek többségében továbbtanulás vagy munkavállalás miatt kerül sor.
Munkavállalás esetén a szabályozott szakmákban a magyar oklevelekre is vonatkoznak az EU irányelvekben meghatározott automatikus, könnyített elismerési eljárás rendelkezései. (A szabályozott szakmák körét a tagállamok maguk határozzák meg) Az adott országban nem szabályozott szakmák esetében a belső jogi előírások az irányadóak.
A továbbtanulási célú elismerési eljárások nem tartoznak az európai közösségi jog szabályozása alá. Amennyiben valaki a magyar diplomáját, oklevelét azért szeretné elismertetni egy uniós tagállamban, mert tanulmányait ott kívánja folytatni, vagy a megkezdett tanulmányait ott szeretné befejezni, a tagállamok többségében az adott oktatási intézményhez kell fordulnia. Az intézmények saját hatáskörükben dönthetnek arról, hogy elismerik vagy sem a megszerzett diplomát vagy elvégzett szemesztereket, illetve milyen feltételek teljesítéséhez kötik az elismerést.

A diploma elismerését az ún. NARIC központok végzik. A nemzeti tájékoztató központok címét és az információ nyújtásért felelős vezető nevét megtalálhatja a következő honlapon: www.enic-naric.net

A magyar NARIC iroda elérhetőségei:

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
Magyar ENIC/NARIC Iroda
1054 Budapest, Báthory utca 10.
Telefon: 06-1 331-7333/7334/7335
Telefax: (06-1) 332-1932
e-mail: ekvivalencia@om.hu
honlap: http://www.ekvivalencia.hu

Az osztrák NARIC iroda elérhetőségei:

Federal Ministry for Science and Research
Teinfaltstrasse 8, A-1014 Wien, Österreich

Phone: +43 1 531 20 5921
Fax: +43 1 531 20 7890
E-mail: naric@bmwf.gv.at

honlap: http://www.bmwf.gv.at/naric/

Összekötő személy: Dr. Heinz Kasparovsky, Head of ENIC/NARIC